เกี่ยวกบั RhED

แหล่งขอ้ มูลดา้ นสุขภาพและการศึกษา (RhED) เป็นบริการสำหรับธุรกิจการใหบ้ ริการทางเพศ

ในรัฐวิกตอเรีย โดยผูใ้ หบ้ ริการทางเพศ และในสาขาวิชาชีพอื่นๆ

10

RhED มีความมุ่งมั่นที่จะใหค้ วามเคารพและสะทอ้ นความจำเป็นทางดา้ นธุรกิจการใหบ้ ริการ

ทางเพศ และส่งเสริมสิทธิ์ของผูใ้ หบ้ ริการทางเพศอย่างเต็มที่

RhED ปฏิบัติงานดว้ ยวิธีการที่ทำใหเ้ กิดผลเสียหายนอ้ ยที่สุด เพื่อใหข้ อ้ มูลและความช่วยเหลือ

ดา้ นสุขภาพตามความเป็นจริงและมีประโยชน์มากที่สุด

RhED มีความรูก้ วา้ งขวางในธุรกิจการใหบ้ ริการทางเพศ รวมถึง บุคลากรผูมี้ประสบการณ์

ในธุรกิจประเภทนี้

RhED มีเป้าหมายที่จะใหบ้ ริการซึ่งเป็นที่ยอมรับว่า สุขภาพ ไม่เพียงแต่มีมิติดา้ นกายภาพ

เท่านั้น แต่ยังรวมถึง ความเป็นอยู่ที่ดีดา้ นอารมณ์และสังคมของบุคคลนั้นๆ อีกดว้ ย

RhED เป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ

การจัดเสนอสุขภาพอนามัยและการศึกษาในอุตสาหกรรมทางเพศ (RhED) เป็นบริการสำหรับอุตสาหกรรมทางเพศในรัฐวิคทอเรีย โดยผู้ให้บริการทางเพศและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ

RhED ผูกมัดตนเองต่อการให้ความนับถือและการคำนึงถึงความต้องการของอุตสาหกรรมทางเพศ และส่งเสริมสิทธิของผู้ให้ บริการทางเพศอย่างแข็งขัน

การดำเนินงานของ RhED เริ่มจากการหาวิธีลดระดับอันตรายให้น้อยลง ด้วยการให้ความช่วยเหลือและการให้ข้อมูลสุขภาพที่เหมาะสมและเป็นจริง

RhED มีองค์กรที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรอบรู้กว้างขวางในเรื่องอุตสาหกรรมทางเพศ รวมทั้งพนักงานที่เคยมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มาแล้ว

RhED มีจุดประสงค์ที่จะจัดให้มีบริการที่รับรองว่าสุขภาพไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสวัสดิการด้านอารมณ์    และสังคมด้วย

RhED ไม่ใช่องค์กรรัฐบาล

บุคคลที่เราทำงานด้วย:

 • ผู้ให้บริการทางเพศ: หญิง ชาย และ คนข้ามเพศ (ทรานส์เจ็นเดอร์):
  • ที่สถานโสเภณี
  • ที่สำนักงานเอสคอร์ต
  • ผู้ทำงานเป็นส่วนตัว
  • ผู้ทำงานในท้องถนน
  • สถานอาบอบนวด
  • ครอบครัว
  • มิตรสหาย
  • ลูกค้า
  • คู่ครอง

 

บริการที่จัดเสนอผ่านทาง RhED:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานในอุตสาหกรรมทางเพศ
 • บริการโทรศัพท์ แวะเยือน และ เยี่ยมถึงที่ ที่จัดให้ฟรีและสงวนเป็นความลับ
 • ความช่วยเหลือสนับสนุน และ การสอบถาม
 • ให้คำปรึกษาโดยทำวันนัดพบ
 • ทำจดหมายส่งตัวไปยังแพทย์ นักบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษา และ อื่นๆ อีกมาก
 • ทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทน
 • ให้การศึกษาเกี่ยวกับการติดเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี และไวรัสต่างๆ ที่เกิดจากโลหิต แก่
  • ลูกค้าคนเดียวหรือเป็นกลุ่มภายในชุมชนนั้นๆ
  • แหล่งการศึกษา
  • ถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น เข็ม และหลอดยาฉีด ฟรี
  • อาขีวะสุขภาพ และการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยและความช่วยเหลือสนับสนุน
  • รายงานเกี่ยวกับ “อักลี่ มัก”: ผู้ให้บริการทางเพศสามารถรายงานได้เมื่อถูกลูกค้าใช้กำลังรุนแรง
  • RED – วารสารอุตสาหกรรมทางเพศ
  • บริการล่ามและคำแปลเอกสารด้านการศึกษา

 

การจัดเสนอสุขภาพอนามัยและการศึกษาในอุตสาหกรรมทางเพศ

โทรศัพท์ 1800 458 752

ไปที่ www.sexworker.org.au

กระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดน (DIBP) เป็นองค์การสหพันธรัฐที่มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับโปรแกรมและนโยบายเรื่องการเข้าเมือง มนุษยชน และการเป็นพลเมือง กระทรวงฯ รับประกันว่าการปฏิบัติของกระทรวงฯ เป็นไปตามกฎหมายการเข้าเมืองและการลงมติของออสเตรเลีย กระทรวงฯ ให้บริการต่างๆ เหล่านี้ผ่านทางสำนักงานหลายแห่งในทุกรัฐและมณฑลของออสเตรเลีย และในประเทศต่างๆ มากกว่า 60 ประเทศ

 

กระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดน (DIBP) ขอตอบคำถามที่ผู้ให้บริการทางเพศมักถามบ่อยๆ เป็นบางข้อดังต่อไปนี้

 

1 – คำถามของ RhED: เมื่อคุณเข้ามาในสถานโสเภณีแล้วจดข้อมูลของฉันไปนั้น ฉันอยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลของฉัน?

คำตอบของ DIBP: เราจะตรวจสอบสถานภาพวีซ่าของคุณกับฐานข้อมูลของกระทรวงฯ แล้วอาจเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มั่นคงปลอดภัย เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้สามารถนำไปใช้ในการทำสถิติ ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกส่งต่อไปให้บุคคลอื่น

 

2 – คำถามของ RhED: แล้วหนังสือเดินทางของฉันจะถูกกาว่าฉันเป็นผู้ให้บริการทางเพศไหม?

คำตอบของ DIBP: ไม่ถูกกา เรื่องเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้น จะไม่มีการกาหนังสือเดินทางของคุณว่าคุณมีอาชีพให้บริการทางเพศ

 

3 – คำถามของ RhED: คู่ครองของฉันไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นผู้ให้บริการทางเพศ ถ้าฉันยื่นขอวีซ่าคู่ครอง DIBP จะบอกคู่ครองของฉันไหมว่าฉันเป็นอย่างว่า? ฉันควรทำยังไงเพื่อรักษาความลับนี้?

คำตอบของ DIBP: ไม่บอกหรอก กระทรวงฯ เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ แต่อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่กระทรวงฯ เคารพในความประสงค์ของคุณที่จะไม่ให้คู่ครองทราบข้อมูลนี้ การที่จะได้รับวีซ่าคู่ครองนั้น คุณจะต้องพิสูจน์ให้กระทรวงฯ พอใจว่าคุณกับคู่ครองมีความสัมพันธ์ที่สุจริตและต่อเนื่อง แต่ขอบเขตเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องและข้อมูลส่วนตัวที่คุณและคู่ครองของคุณมีร่วมกันนั้น อาจถูกนำมาเป็นข้อพิจารณาในการประเมินความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ครอง

 

4 – คำถามของRhED: DIBP จะบอกเจ้าหน้าที่ของประเทศบ้านเกิดของฉันไหมว่าฉันมีอาชีพให้บริการทางเพศในออสเตรเลีย?

คำตอบของ DIBP: ไม่บอกหรอก กระทรวงฯ เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ และจะไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลของคุณทราบว่าคุณมีอาชีพให้บริการทางเพศ

 

5 – คำถามของ RhED: ฉันจะถูกส่งตัวออกนอกออสเตรเลียไหมในฐานที่เป็นผู้ให้บริการทางเพศในออสเตรเลีย?

คำตอบของ DIBP: ไม่หรอก งานบริการทางเพศนี้ถือว่าเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่คุณถือวีซ่าออสเตรเลีย คุณต้องแน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำงานที่ระบุไว้ในวีซ่าของคุณ

 

คุณสามารถติดต่อกับกระทรวงการเข้าเมืองและการพิทักษ์พรมแดนได้:

 

โทรศัพท์ 131 881

หากคุณต้องการใช้ล่าม โปรดโทรศัพท์ไปที่ 131 450

 

หรือติดต่อกับ RhED 1800 458 752 หรือ อีเมลไปที่ sexworker@sexworker.org.au

สถานโสเภณี

ในรัฐวิคทอเรีย มีสถานโสเภณีที่ถูกกฎหมายมากกว่า 90 แห่ง นี่หมายความว่าสำนักงานใบอนุญาตธุรกิจมีความพอใจที่เจ้าของ/ผู้จัดการของสถานโสเภณีเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบจากตำรวจ (การตรวจสอบความซื่อตรง) และการออกใบอนุญาตปัจจุบันกับ “หมายเลข SWA“เป็นไปตาม พ.ร.บ. การค้าประเวณี 1994

อนึ่ง ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายในการซื้อบริการทางเพศจากสถานโสเภณีเหล่านี้ และเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันที่สถานโสเภณีเหล่านี้จะขายบริการทางเพศ ตามที่บัญญัติไว้ในพ.ร.บ. การค้าประเวณี 1994

 

สำนักงานเอสคอร์ต

สำนักงานเอสคอร์ตสามารถขอใบอนุญาตได้ในทำนองเดียวกันในฐานะเป็นสถานโสเภณีที่มีใบอนุญาต และจะได้รับ “หมายเลข SWA “

 

เอสคอร์ตที่ได้รับการยกเว้น

บุคคลที่ทำงานเป็นเอสคอร์ตที่ได้รับการยกเว้นสามารถยื่นขอการยกเว้นได้ภายใต้มาตรา 23 ของพ.ร.บ.การค้าประเวณี 1994 และทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย เอสคอร์ตที่ได้รับการยกเว้นต้องจดทะเบียนกับสำนักงานใบอนุญาตธุรกิจและจะได้รับ “หมายเลข SWA”

 

สถานอาบอบนวดและศูนย์ผ่อนคลายอารมณ์

สถานอาบอบนวดและศูนย์ผ่อนคลายอารมณ์ไม่ผิดกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าธุรกิจดังกล่าวให้บริการทางเพศไม่ว่าจะแบบใดและมิได้ดำเนินการผ่านกระบวนการการขอใบอนุญาตกับสำนักงานออกใบอนุญาตธุรกิจ ธุรกิจนั้นจะถูกจัดเข้าอยู่ในประเภทสถานโสเภณีผิดกฎหมาย การใช้มือปลดเปลื้องความใคร่ถือว่าเป็นการให้บริการทางเพศ บางครั้งสถานอาบอบนวดและศูนย์ผ่อนคลายอารมณ์ให้บริการปลดเปลื้องความใคร่ด้วยมือ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ลูกค้าอาจถูกตำรวจตั้งข้อหาถ้าพบว่าเขาอยู่ในอาคารซึ่งถูกถือว่าผิดกฎหมายเพราะให้บริการทางเพศ และไม่มีใบอนุญาตตามพ.ร.บ.การค้าประเวณี 1994 ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าสถานที่แห่งนั้นถูกกฎหมายหรือไม่ โปรดติดต่อสำนักงานใบอนุญาตธุรกิจที่ (03) 9627 7260

 

RhED ได้จัดทำโปสเตอร์ที่แสดงให้ผู้ให้บริการทางเพศและลูกค้าเห็นว่าสถานที่นี้ถูกกฎหมาย

poster-770x513

ท้องถนน

การค้าประเวณีในท้องถนนในรัฐวิคทอเรียเป็นการผิดกฎหมาย ทั้งผู้ให้บริการทางเพศท้องถนนและลูกค้าจะเผชิญกับระวางโทษหนักภายใต้พ.ร.บ.การค้าประเวณี 1994 ระหว่างปี 2013-2014 หนึ่งเบี้ยปรับเท่ากับ 144.36 เหรียญ

 

ระวางโทษสำหรับผู้ให้บริการทางเพศท้องถนน*:

ความผิดครั้งที่ 1:

เสียค่าปรับสูงถึง 1443.60 เหรียญ หรือจำคุก 1 เดือน

ความผิดครั้งที่ 2:

เสียค่าปรับสูงถึง 4330.80 เหรียญ หรือจำคุก 3 เดือน

ความผิดครั้งที่ 3 หรือมากกว่านี้:

เสียค่าปรับสูงถึง 8661.60 เหรียญ หรือจำคุก 6 เดือน

 

ระวางโทษสำหรับลูกค้าของผู้ให้บริการทางเพศท้องถนน*:

ความผิดครั้งที่ 1:

เสียค่าปรับสูงถึง 1443.60 เหรียญ หรือจำคุก 1 เดือน

ความผิดครั้งที่ 2:

เสียค่าปรับสูงถึง 4330.80 เหรียญ หรือจำคุก 3 เดือน

ความผิดครั้งที่ 3 หรือมากกว่านี้:

เสียค่าปรับสูงถึง 8661.60 เหรียญ หรือจำคุก 6 เดือน

 

*ระวางโทษจะสูงกว่านี้หากการกระทำความผิดเกิดขึ้นใกล้สถานที่สำหรับสักการะบูชา โรงเรียนอนุบาล หรือ สถานที่ที่เด็กๆ อาจอยู่ที่นั่นในขณะนั้น

 

โปรดพึงระลึกว่า

การใช้กำลังรุนแรงต่อผู้ให้บริการทางเพศเป็นอาชญากรรม และถือว่าเป็นการกระทำความผิดหากบุคคลหนึ่งบุคคลใดประพฤติตนไปในทางอนาจาร ก้าวร้าว สบประมาท คุกคาม หรือ  กล่าวร้ายต่อผู้ให้บริการทางเพศในหรือใกล้สถานที่สาธารณะ – พ.ร.บ. การค้าประเวณี 1994 โดยมีระวางโทษสูงถึง 4330.80 เหรียญ หรือจำคุก 3 เดือน นอกจากนั้น ยังถือว่าเป็นการกระทำความผิดหากบุคคลหนึ่งทำร้ายร่างกายหรือลวนลามทางเพศต่ออีกบุคคลหนึ่ง (พ.ร.บ. อาชญากรรม)

ข้อมูลนี้เป็นความรู้ทั่วๆไป ไม่ควรถือว่าเป็นคำแนะนำด้านกฎหมาย

 

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ RhED ที่ 1800 458 752 หรือ อีเมลไปที่ sexworker@sexworker.org.au

หากคุณต้องการหาเงินจากอาชีพค้าประเวณี คุณจะต้องทำงานนี้ต่อเมื่อคุณต้องการจะทำ ทั้งนี้หมายความว่าคุณปลอดจากการติดเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ เพื่อที่คุณจะได้ไม่สูญเสียเวลานอกการทำงาน

 

ถือว่าเป็นการกระทำความผิดต่อการค้าประเวณีถ้าคุณทราบว่าคุณติดเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์ (เอสทีไอ หรือ เอสทีดี) ระวางโทษคือการปรับสูงถึง 7218 เหรียญ – พ.ร.บ.การค้าประเวณี 1994 มาตรา 19(1)(b)

 

หากกคุณถูกตั้งข้อหา คุณจะต้องสามารถพิสูจน์ในศาล (ด้วยเหตุผลที่ฟังขึ้น) ว่าคุณไม่คิดว่าคุณติดเชื้อเอสทีไอ คุณจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณได้รับการตรวจสอบด้วยการทำสว็อปและตรวจเลือดเพื่อหาเอสทีไอทุกๆ สามเดือน ตามกฎหมาย ผู้ให้บริการทางเพศจะต้องรับผิดชอบต่อการตรวจหาเอสทีไอของตนเอง คือไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของสถานโสเภณีที่คุณทำงาน (SWA 1994)

 

เอสทีไอที่ระบุไว้ในกฎข้อบังคับการค้าประเวณี (2006)  คือ:

 • คลามีเดีย
 • แผลกามโรค (แชนครอย์)
 • โดโนวาโนซิส
 • โรคงูสงัด (เฮอร์พีส) ที่อวัยวะเพศและทวารหนัก (ซึ่งมองเห็นรอยโรคได้ชัด)
 • โรคหูด (วอร์ต) ที่อวัยวะเพศและทวารหนัก (ซึ่งมองเห็นร่องรอยโรคได้ชัด)
 • โรคหนองใน (โกโนเรีย)
 • โรคติดต่อซิฟิลิส
 • หมายเหตุ: มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติระบุว่า เอชไอวี ตามที่ให้คำจำกัดความไว้ในมาตรา 3 ของพ.ร.บ. สุขภาพ 1958 ถือว่าเป็นโรคติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์โรคหนึ่ง ด้วย

 

ทริโคโมไนอาซิสเป็นการติดเชื้อผ่านทางเพศสัมพันธ์โรคหนึ่ง แม้ว่าจะไม่มีการเอ่ยชื่อโรคนี้ในกฎข้อบังคับก็ตาม

แคนดีไดอาซิส หรือ ทรัช แม้ว่าจะไม่ใช่เอสทีไอ แต่ก็สามารถถ่ายทอดได้ทางการสัมผัสทางเพศ

 

หากคุณทำงานที่สถานโสเภณีที่มีใบอนุญาต เจ้าของ/ผู้จัดการมีพันธะทางกฎหมายที่จะต้องจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับเอสทีไอให้คุณ เพื่อที่คุณจะได้ทำงานด้วยความปลอดภัย นอกจากนั้น พวกเขายังจะต้องจัดหาข้อมูลเป็นภาษาต่างๆ สำหรับให้แก่ลูกค้าอีกด้วย (กฎข้อบังคับสุขภาพ [โรคติดต่อ] 2001)

 

สำนักงานเอสคอร์ต สถานโสเภณี หรือ ธุรกิจการค้าประเวณีอื่นๆ จะปล่อยให้คุณทำงานไม่ได้ถ้าพวกเขาทราบว่าคุณมีเอสทีไอ เจ้าของหรือผู้จัดการที่ได้รับการรับรองอาจขอให้คุณแสดงหลักฐานว่าคุณได้รับการตรวจหาเอสทีไอเป็นประจำ ในกรณีที่พวกเขาถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับความผิดเหล่านี้

 

นี่มิได้หมายความว่าคุณจะต้องมอบผลของการทดสอบเอสทีไอใดๆ ให้นายจ้าง! ผู้ให้บริการทางเพศส่วนใหญ่จะแสดงแค่เฉพาะใบรับรองว่าได้ไปพบแพทย์มาแล้วเท่านั้น และคุณต้องตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีผลของการทดสอบอยู่ในใบรับรอง เจ้าของหรือผู้จัดการที่ได้รับการรับรองไม่มีสิทธิติดใบรับรองการไปพบแพทย์หรือผลของการทดสอบเอสทีไอของคุณไว้ในที่เปิดเผย เพื่อให้ลูกค้าเชื่อว่าผู้ให้บริการทางเพศไม่มีเอสทีไอ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพใดๆ ที่คุณให้กับสถานโสเภณี/สำนักงานเอสคอร์ต จะต้องถูกเก็บเป็นความลับ สถานโสเภณี/สำนักงานเอสคอร์ตจะนำข้อมูลนี้ไปเปิดเผยกับใครไม่ได้ ถ้าพวกเขาทำเช่นนี้ พวกเขาจะถูกถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย

 

คุณสามารถรับการทดสอบเอสทีไอได้ฟรีและเป็นความลับที่ศูนย์สุขภาพทางเพศเมลเบอร์น 1800 032 017) หรือติดต่อ RhED ที่ 1800 458 752 หรือ อีเมล sexworker@sexworker.org.au หากคุณต้องการได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอสทีไอ

 

ข้อความข้างบนนี้เป็นเพียงการให้ความรู้สั้นๆ ไม่ควรถือว่าเป็นคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ 

Download